خلاصه طرح تکفا

خلاصه طرح تکفا

ماده 1-  به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف:گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی،
ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه I.C.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا،
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی،
د : انجام تمهدیات زیرساختی توسعه I.C.T شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
هـ :توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبری توسعه I.C.T،
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.

ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1381 اعلام میگردد:
الف: طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت).
ب : طرح گسترش کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د : طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
هـ : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعاات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای.
ز : طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارکهای فناوری.

ماده 4- دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1381 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.

ماده 5- کلیه دستگاههای اجرایی کشور به ویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1- وزرا و رؤسای دستگاهها مسؤولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسؤولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجود اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویبنامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف: واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی.
ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.
ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمانهای جدید.
د : احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
هـ : صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزش کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و : ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.
ز : انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استانها).
ح : تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذیربط.

ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصدیهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزه های لازم برای حرکت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، لازم است کلیه طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات دستگاهها و شرکتهای دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.
تبصره – در موارد خاص یا بررسی و تأیید کمیسیونهای تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی میتواند به نحو دیگر اقدام گردد.

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هرماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.
تبصره – گزارشهای تکمیلی هر سه ماه یکبار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم میشود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11- وزارت راه و ترابری، استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.

ماده 12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام میشود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 13- فعالیتهای مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم، طرحهای نرم افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف چهارصد میلیون ریال با تأیید رییس دستگاه یا مجری طرح مجاز میباشد. موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یا برگزاری مسابقه عمل خواهد شد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه «تکفا» در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیونهای ذیربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیص مجاز میباشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده 15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفتگانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این تصویبنامه بنا به درخواست دستگاههای اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکانپذیر می باشد.

ــ  مصوبه مذکور در تاریخ 12/04/1381  ( تصویب نامه هیئت وزیران  بشماره 16426/ت26696هـ ) به امضای محمد رضا عارف   معاون  اول رئیس جمهور  رسیده وبه کلیه دستگاه ها  ابلاغ شد. 

 

منبع: www.autoir.com

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آبان 1387    | توسط: نوید صادقی    | طبقه بندی: طرح تکفا،     | نظرات()