الگوها و مدل های مدیریت دانش

الگوها و مدل های مدیریت دانش

دانش و مدیریت دانش رفته رفته جای خود را در سازمانها باز می کند و بتدریج علاقه مندی به حوزه مدیریت دانش در سازمان ها افزایش می یابد.

نظام های مدیریت دانش با استفاده از فن آوری های جدید اقدام به ذخیره و اشاعه اطلاعات ساختار نیافته می نمایند.

به دلیل جدید بوده موضوع مدیریت دانش، دسته بندی استاندارد و مشخصی در رابطه با مدل های پیاده سازی مدیریت دانش وجود ندارد. با علم بر این که مدل ها در هر قلمروی فهم پدیده ها را آسان می سازد، در این جا به بررسی مباحث مطرح نظری و عملی در حوزه مدیریت دانش با تکیه بر توصیف و ارزیابی مدل های موجود پرداخته می شود. مدل های پیشنهادی مدیریت دانش در سه حوزه اصلی یعنی مدل های طبقه بندی دانش، مدل های سرمایه فکری و مدل های ساختار اجتماعی دسته بندی شده اند. چند نمونه از مدل های پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان ها نیز ارائه می گردد:

منبع :  http://www.tavanir.org.ir

مدلهای مدیریت دانش

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1387    | توسط: نوید صادقی    | طبقه بندی: مدیریت دانش،     | نظرات()